ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.

مقاله های پر ارجاع

مقاله های پر ارجاع مقاله هایی هستند که توسط سایر نویسندگان و محققان به آنها ارجاع (رفرنس) داده شده است. همانطور که مشخص است تعداد ارجاع بیشتر نمایانگر اعتبار و هدایتگر بودن یک کار علمی برای سایر محققان است. ساینسیکا در بخش مقاله های پر ارجاع به گردآوری 50 هزار مقاله ی برتر در میان 50 میلیون مقاله ی موجود در آرشیو خود در شاخه های مختلف علمی پرداخته است. با استفاده از این مجموعه می توانید به برترین و پیشروترین مقالات علمی رشته ی خود دستیابی پیدا کنید. استفاده از این مجموعه به منظور انتخاب موضوع های پژوهشی و هدفگیری های علمی نیز توصیه می گردد.