ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.

Marketing Analytics Roadmap: Methods, Metrics, and Tools

فایل:
pdf
|
مگابایت 2.2

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xiv
Marketing Analytics....Pages 1-14
The Marketing Analytics Landscape....Pages 15-30
The Impact of Marketing Analytics....Pages 31-44
The Marketing Analytics Process....Pages 45-56
Getting Started with Analytics....Pages 57-70
Return on Investment....Pages 71-85
Marketing Dashboards....Pages 87-101
Tools and Technologies....Pages 103-117
Becoming Data Driven....Pages 119-132
The Marketing Analytics Frontier....Pages 133-146
Back Matter....Pages 147-150
جبهه ماده .... صفحه های من چهاردهم <br/> از بازاریابی تجزیه و تحلیل ترافیک .... صص 1-14 <br/> از بازاریابی تجزیه و تحلیل ترافیک چشم انداز .... صفحه های 15-30 <br/> از تاثیر بازاریابی تجزیه و تحلیل.

دانلود کتاب

دیدگاه کاربران