ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.

Language misconceived : arguing for applied cognitive sociolinguistics

درباره کتاب

Using examples from politics, law, and education, this book shows how people misconceive language every day and what the consequences of misconceptions can be. This book offers many specific suggestions and guidelines for approaching a linguistic project. It also helps students of sociolinguistics avoid pitfalls that may inhibit research.
با استفاده از نمونه هایی از سیاست، حقوق، و آموزش و پرورش، این کتاب نشان میدهد که چگونه مردم هر روز بد فهمیدن زبان و چه عواقب ناشی از تصورات غلط می تواند باشد.

فهرست مطالب

 • Meaning and definitions misconceived
 • Word meaning, definitions, linguists, and philosophical commitments
 • Variations on meaning in cognitive linguistics
 • Language in politics
 • Language in law
 • Language in academia
 • Language in education
 • Viewing and studying language a nonessentialist way.
 • معنی و تعاریف دچار بدفهمی
 • کلمه به معنی، تعاریف، زبان شناسان، و تعهدات فلسفی
 • تغییرات در معنا در زبان شناسی شناختی
 • زبان در سیاست
 • زبان در قانون
 • زبان در دانشگاه
 • زبان در آموزش و پرورش
 • مشاهده و مطالعه زبان یک راه nonessentialist.

دانلود کتاب

دیدگاه کاربران